Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi ne iş yapar?

  Doç. Dr. Olgun KİTAPCI
  Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Akdeniz TTO Müdürü, KÜSİ Antalya İl Temsilcisi
  0

  Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) üniversite öğrencilerine, akademisyenlere ve Ar-Ge yapan şirketlere fayda yaratmak için devlet tarafından üniversite içinde kurgulanmış birimlerdir. Bu kurgunun sürdürülebilmesi için TÜBİTAK tarafından desteklenen Teknoloji Transfer Ofislerinin varlığı araştırmacı bir üniversite olma yolunda önemli bir göstergedir. Yazımın devamında Akdeniz TTO özelinde Teknoloji Transfer Ofislerinin neler yaptığını anlatmaya çalışacağım.

  Akdeniz TTO, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmaktadır. Sanayi ve iş adamlarının bulunduğu tüm sivil toplum örgütleri Akdeniz TTO’nun paydaşları arasındadır. Akdeniz TTO müdürü, kamu üniversite sanayi işbirliği Antalya İl Temsilcisi olarak en üst düzeyde kamu ve özel sektör ile işbirliği yürütmektedir. Özellikle Akdeniz TTO, Ar-Ge yapan şirketlere fayda yaratacak önemli çalışmalar yapmaktadır. Teknokent, Organize Sanayi Bölgesi ve diğer ticari bölgelerdeki Ar-Ge yapan firmaların ihtiyaçları tespit edilmekte ve bu firmaların, ihtiyaç duyulan bilginin sahibi akademisyen ile eşleştirilmesi yapılmaktadır. Bu sayede sanayicinin ihtiyacı olan bilgi transferi gerçekleşmektedir.

  Bir diğer hizmet alanımız üniversite içinde ve dışında ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede akademisyenlere ve sanayiye destek vermektir. Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak Teknoloji Transfer Ofislerinin görev tanımındadır. Bu bağlamda birçok defa sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanında proje yazım atölyeleri organize edilmiştir.

  Üniversiteler bilgi ve teknoloji üreten kuruluşlardır. Üretilen bu bilgi ve teknolojinin fikri mülkiyet haklarının koruma altına alınması gerekmektedir. Akdeniz TTO içinde bulunan fikri hakların korunmasıyla ilgili birim, geliştirilen bu teknolojilerin yenilik araştırmalarını yapmakta ve patent süreçlerini yönetmektedir. Akdeniz TTO elde edilen patentlerin ticarileştirilmesi için üniversite adına firmalar ile görüşmeler yapmaktadır. Tüm bu süreçleri yönetecek patent vekili, uzman ve yönetim kurulunda görevlendirilmiş hukukçu bir akademisyen bulunmaktadır. Ayrıca geliştirilen bu teknolojilerin hizmet buluşu olup olmadığına karar veren ve bu yönde üniversite yönetim kuruluna tavsiyede bulunan “Buluş Değerlendirme Komisyonu” da TTO çatısı altında hizmet vermektedir. Fikri hakların nasıl korunmasıyla ilgili sadece üniversite için de değil; Teknokentte, Organize Sanayi Bölgesinde, ticaret odasında ve sivil toplum örgütlerinde de eğitimler düzenlemek Akdeniz TTO’nun görevleri arasındadır.

  Akdeniz TTO’nun yüzde yüz üniversite sermayeli şirket olma yolu, yeni çıkan bir kanunla açılmıştır. Akdeniz TTO şirket hüviyeti kazandıktan sonra (ki merkez kapanmayacak), startuplara veya yenilik içeren öğrenci şirketlerine ortak olmanın yolu da açılacaktır. Startup firmalarının kurulması, onların hayatını devam ettirmesi için Teknoloji Transfer Ofislerinin varlığına ihtiyaç vardır.

  Akdeniz TTO olarak bir diğer misyonumuz ise, üniversitenin Ar-Ge stratejilerinin tanımlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda üniversitenin stratejik planının hazırlanmasına doğrudan katkı verilmiştir. Akdeniz TTO patent, uluslararası patent, bitki ıslahı, AB ve TÜBİTAK projeleri yapma ve benzeri konuların öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterlerinde yer almasında ön ayak olmuştur.

  Yukarıda bahsi geçen faaliyetlere ek olarak üniversitenin potansiyelini ortaya koyma ve üniversiteye gelir getirme adına sanayiye üniversite laboratuvarlarını kullanma fırsatı sağlayacak laboratuvar envanteri projesi yürütülmektedir. Ayrıca genç girişimcilerin çalışabileceği bir ortam yaratmak adına yüksek bütçeli bir “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı” projesi de yürütmektedir. Akdeniz TTO, TÜBİTAK BİGG programı ile de genç girişimcilerin teknoloji içeren iş fikirlerine sermaye desteği verilmesi için aracı olmaktadır. Son olarak Akdeniz TTO, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi” ve “Times Higher Education” gibi endekslere üniversite adına veri göndermektedir.

  Teknoloji transfer ofisleri Amerika’da 105 yıldır üniversitelerde faaliyetlerini yürütmektedir. Bizde de henüz 5 yıllık geçmişi vardır. Devlet geliştirdiği politikalar ile ofislerin varlığını ve gücünü artırmaya çalışmaktadır. Ancak TTO kültürünün yaygınlaşması biraz daha zaman alacak gibi görünmektedir.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here